Category Archive: Документи

Nov
26

Учебният план 2021-2022г.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

    Начало на  учебната година – 01.10.2021 г.

    Край на учебната година    -   30.09.2022 г.

          Графикът на учебния процес е съобразен с организацията на учебното време на училищата в гр. Велинград

ІІІ. ВАКАНЦИИ:

 График спрямо Заповед № РД 09-1804/31.08.2021 година на Министъра на образованието и науката за определяне график на учебното време за учебната 2021/2022година.

За учебната 2021 – 2022 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна

01.02.2022 г. междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература 20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности РД09-1804/ 31.08. Ниво на конфиденциалност 0 [TLP-WHITE]

14.06.2022 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок 12.05.2022 г. ХІІ клас (13 учебни седмици) 31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

 30.06.2022 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

Дните през ваканциите са за работа с постоянните или временно действащите групи през ваканцията.

ІV. ОСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА

Постоянно действащи групи през цялата учебна година.

Временно действащи през учебната година.

Във временни групи през учебната година се  обучават деца и ученици за участие  в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.

Временно действащи групи през ваканциите

Във временно действащи групи през ваканциите   се обучават деца и ученици за участие  в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.

 Временно действащи групи за дейности и изяви през ваканциите– възлагат се със заповед на директора и часовете не влизат в минималната задължителна норма за преподавателска работа на учителите.

          Забележка: Направлението работи с І-во, ІІ-ро, ІІІ-то равнище на подготовка; брой учебни седмици, както следва: І-во –30-32 уч. седм., ІІ-ро – 30-36 уч.седм.,  ІІІ-то – 30-36 уч. седм.

За колективните спортове се формират групи от близки по възраст деца и ученици.

 С деца в предучилищна възраст се организират дейности, извън подготовката им за училище преди постъпването в първи клас, в групи по профили без равнища. Продължителността на работата е до 36 седмици със седмична заетост до 3 учебни часа. Определените за тях часове се включват в норматива на учителя.

 Минималната задължителна норма за преподавателска работа на учителите в ЦПЛР-ОДК е 700 ч., която включва:

Работа с деца и ученици, които се обучават в 33 постоянно  действащи групи през цялата учебна година.

Работа с деца и ученици, които се обучават в 8 временно действащи групи през учебната година. Продължителността на работа е до 4 седмици със седмична заетост до 8 часа за всяка група, като учителите ръководят до 3 временни групи през учебната година.

Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през ваканциите.Продължителността на заниманията за всяка група е  до 2 седмици със седмична заетост до 20 часа за всяка група, като учителите ръководят до 2 временни групи през ваканциите.

Индивидуална работа през годината- 72 ч. за природоматематическите и приложно-техническите  дисциплини и 80 ч. за  литературно творчество изобразително, танцово, театрално,  музикално изкуство, кино и фото изкуство.

VІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС.

 1. За деца и за ученици до ІІІ клас  – 30 минути;

 2. За ученици от ІV до ХІІ клас – 40 минути.

Забележка: Учебните часове се провеждат в интервала от 9,00 ч. до 19,45 ч., включително събота  . Почивката между часовете е не по-малко от 10 и не повече от 30 мин. Нейната продължителност се отбелязва задължително в графика на всеки учител.

          Учебният план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/27.09.2021г.и е утвърден със Заповед №  112/27.09.2021г.

Nov
26

План за квалификационната дейност на ЦПЛР-ОДК

Приоритети:

1.Повишаване ма квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор, в съответствие с професионалния профил на педагогическия специалист.

2.Професионално портфолио на педагогическия специалист, включващо разработени материали, доказващи реализиране политиката на ЦПЛР, професионални изяви, кариерно израстване и постигнати резултати с деца и ученици.

3.Самоусъвършенствуване чрез вътрешната система за квалификация.

4.Обучение и самообучение, провеждане от директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на административната уредба.

5.Опт5иизиране на педагогическата дейност

6. Разширяване и утвърждаване на работата по образователни проекти и проекти от европейските структурни фондове

 

І. Основни принципи:

 

1.Постигане на по-високо качество на педагогическия труд , по-високи резултати в извънучилищната дейност, осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията им в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие.

2.Повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и създаване на мотивация за само развитие.

3.Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности

..

 

III.  Задачите, свързани с квалификационната дейност са:    

1.Оказване на методическа и педагогическа помощ  на  ръководители на школи с трудов стаж до 4г.

-административна – работа с учебна документация;

-педагогическа – планиране /годишно, тематично, урочно/, проучване интересите и възможностите на децата за свободното време, специални образователни потребности, ученици в неравностойно социално положение.

2.Участие в квалификационни курсове, семинари, дискусии, тренинги, методически сбирки, наблюдение на уроци, организирани от РУО – Пазарджик.

3. Контрол на директора – анализ и отчет на резултатите.

4.Популяризиране на добър педагогически опит.

IV. Очаквани резултати:

1.Повишаване на компетенциите в областта на извънучилищната дейност.

2. Усъвършенстване на социалните умения и добър микроклимат в колектива.

3.Издигане статута на ръководителите и творческо израстване на педагозите.

4. Приложение на интерактивните методи.

      За да може учителят да бъде активен участник и съавтор на образователната промяна, на основните направления в развитието на квалификацията, за да открива смисъл в ежедневната си практика, той трябва:

- да претворява добрите български традиции при квалификацията и да ги осъвременява чрез нови идеи и форми на реализация;

      Създаването на екип, който мисли и действа позитивно и еднопосочно, експериментирането на нови идеи, анализът на съвременните начала в квалификацията е продължителен процес. Ние си поставихме за цел да разнообразим класическите форми и предложим нови решения – първо да създадем и развием работа в екип и второ – да сътворим собствен облик чрез реализация на Стратегия за развитието на ЦПЛР-ОДК.

Потребността от квалификационна дейност се обосновава от:

 - Квалификационната дейност е професионален отговор на динамиката на промените.

 - Квалификационната дейност съдейства за професионалното израстване на педагозите.

 - Квалификационната дейност съдейства за създаване на уникален творчески продукт.

 - Квалификационната дейност променя степента на мотивация на педагогическите кадри.

V. Избрани форми на квалификация:

1. Извън институционална  квалификация:

 - Курсове;

 - Семинари;

 - Лекции;

План за квалификационната дейност на ЦПЛР-ОДК

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
база узнать адрес по номеру телефона новосибирской области найти мобильная телефонная телефонная база определить местоположение по номеру мобильника телефонная база черкасс справочник телефонов жителей владивосток программа для поиска людей на мобильном телефоне справочник номеров телефонов вологодской области поиск номера телефона адресу база адрес - телефон ссылка как найти номер телефона человека по его данным телефонная справочник домашних телефонов орла демоверсии егэ здесь городской справочник телефонов симферополь номера телефонов киев по адресу решебник потапов шевкин телефонный справочник телефонов города владивосток справочник как найти адрес компании по телефону тюменский справочник телефонов найти адрес по моб телефону раменский справочник база данных телефонная украины егэ егэ новые задания по математике Пора бы и поиграть Знакомства sitemap