«

»

Nov
26

План за квалификационната дейност на ЦПЛР-ОДК

Приоритети:

1.Повишаване ма квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор, в съответствие с професионалния профил на педагогическия специалист.

2.Професионално портфолио на педагогическия специалист, включващо разработени материали, доказващи реализиране политиката на ЦПЛР, професионални изяви, кариерно израстване и постигнати резултати с деца и ученици.

3.Самоусъвършенствуване чрез вътрешната система за квалификация.

4.Обучение и самообучение, провеждане от директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на административната уредба.

5.Опт5иизиране на педагогическата дейност

6. Разширяване и утвърждаване на работата по образователни проекти и проекти от европейските структурни фондове

 

І. Основни принципи:

 

1.Постигане на по-високо качество на педагогическия труд , по-високи резултати в извънучилищната дейност, осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията им в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие.

2.Повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и създаване на мотивация за само развитие.

3.Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности

..

 

III.  Задачите, свързани с квалификационната дейност са:    

1.Оказване на методическа и педагогическа помощ  на  ръководители на школи с трудов стаж до 4г.

-административна – работа с учебна документация;

-педагогическа – планиране /годишно, тематично, урочно/, проучване интересите и възможностите на децата за свободното време, специални образователни потребности, ученици в неравностойно социално положение.

2.Участие в квалификационни курсове, семинари, дискусии, тренинги, методически сбирки, наблюдение на уроци, организирани от РУО – Пазарджик.

3. Контрол на директора – анализ и отчет на резултатите.

4.Популяризиране на добър педагогически опит.

IV. Очаквани резултати:

1.Повишаване на компетенциите в областта на извънучилищната дейност.

2. Усъвършенстване на социалните умения и добър микроклимат в колектива.

3.Издигане статута на ръководителите и творческо израстване на педагозите.

4. Приложение на интерактивните методи.

      За да може учителят да бъде активен участник и съавтор на образователната промяна, на основните направления в развитието на квалификацията, за да открива смисъл в ежедневната си практика, той трябва:

- да претворява добрите български традиции при квалификацията и да ги осъвременява чрез нови идеи и форми на реализация;

      Създаването на екип, който мисли и действа позитивно и еднопосочно, експериментирането на нови идеи, анализът на съвременните начала в квалификацията е продължителен процес. Ние си поставихме за цел да разнообразим класическите форми и предложим нови решения – първо да създадем и развием работа в екип и второ – да сътворим собствен облик чрез реализация на Стратегия за развитието на ЦПЛР-ОДК.

Потребността от квалификационна дейност се обосновава от:

 - Квалификационната дейност е професионален отговор на динамиката на промените.

 - Квалификационната дейност съдейства за професионалното израстване на педагозите.

 - Квалификационната дейност съдейства за създаване на уникален творчески продукт.

 - Квалификационната дейност променя степента на мотивация на педагогическите кадри.

V. Избрани форми на квалификация:

1. Извън институционална  квалификация:

 - Курсове;

 - Семинари;

 - Лекции;

План за квалификационната дейност на ЦПЛР-ОДК

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
база узнать адрес по номеру телефона новосибирской области найти мобильная телефонная телефонная база определить местоположение по номеру мобильника телефонная база черкасс справочник телефонов жителей владивосток программа для поиска людей на мобильном телефоне справочник номеров телефонов вологодской области поиск номера телефона адресу база адрес - телефон ссылка как найти номер телефона человека по его данным телефонная справочник домашних телефонов орла демоверсии егэ здесь городской справочник телефонов симферополь номера телефонов киев по адресу решебник потапов шевкин телефонный справочник телефонов города владивосток справочник как найти адрес компании по телефону тюменский справочник телефонов найти адрес по моб телефону раменский справочник база данных телефонная украины егэ егэ новые задания по математике Пора бы и поиграть Знакомства sitemap